Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη καινοτόμου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού e-learning

17 Ιουλίου 2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με επιστημονικό συνεργάτη για την ανάπτυξη καινοτόμου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού e-learning.
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΕ στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» (κωδ. MIS 411711) η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – Α.Π.05, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, και του Υποέργου 3 «Μετατροπή Προγραμμάτων Κατάρτισης σε Μορφή Εξ αποστάσεως [Παραγωγή – προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού & Mentoring (συμβουλευτική υποστήριξη) των εκπαιδευτώντων δράσεων κατάρτισης]»

το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την από 03/07/2014 απόφαση του ΔΣ αυτού, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου σε ένα (1) στέλεχος για το ρόλο του επιστημονικού συνεργάτη στην ανάπτυξη καινοτόμου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού elearning.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) κλειστούς φακέλους με τα δικαιολογητικά τους έως την 01/08/2014 και ώρα 13:00 μ.μ. στη διεύθυνση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ, Υπόψη Κας Βαρβιτσιώτη Ρένας.

Οι φάκελοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

2. Τους βασικούς Τίτλους Σπουδών.

3. Αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Βαρβιτσιώτη Ρένα: τηλ. 210-3327767, email: rvarvi@inegsee.gr και κα Κύρου Αλίκη: τηλ. 210-3327724. Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, να εισαχθούν στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μέσω αίτησης που θα υποβάλλουν από την ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ www.inegsee.gr.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: