Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικών συνεργατών – συγγραφέων εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

8 Αυγούστου 2017
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» στον κλάδο 47 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (Λιανικό Εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις επιπέδου NUTS 2 Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) και της Θεσσαλίας (EL14) – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020, υπό τη συνολική ευθύνη του και με τη συμμετοχή των εξής φορέων υλοποίησης: Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε.), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), Αναπτυξιακή Καρδίτσας και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –ΕΛΚΕ, προβαίνει στη δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικών συνεργατών – συγγραφέων εκπαιδευτικών υλικών, αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω Έργου με κωδ. EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa και ειδικότερα στο πλαίσιο της Ενέργειας Β.1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση».

 

Στο πλαίσιο αυτό, αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η αναζήτηση επιστημονικών συνεργατών – συγγραφέων για την συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού συναφούς περιεχομένου και συνοδευτικών υλικών για τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1 Δεξιότητες συνεργασίας / ομαδικής εργασίας

2 Δεξιότητες επικοινωνίας

3 Δεξιότητες κατανόησης και επίλυσης προβλημάτων

4 Δεξιότητες οργάνωσης και προγραμματισμού

5 Δεξιότητες επιχειρηματικότητας / Κοινωνικής Οικονομίας

6 Νέες ψηφιακές δεξιότητες (social media, ebanking etc).

Ειδικότερα, οι επιστημονικοί συνεργάτες – συγγραφείς, θα βασιστούν σε εκπαιδευτικά υλικά, που αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν σε πρότερα έργα εκπαίδευσης – κατάρτισης στο πλαίσιο εγκεκριμένων πράξεων που υλοποιήθηκαν κατά την 4η προγραμματική περίοδο (2007-2013) από τους συμμετέχοντες φορείς υλοποίησης της ενέργειας Β.1 του παρόντος έργου και θα τα προσαρμόσουν, σύμφωνα με τις ανάγκες του παρόντος Έργου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικά υλικά στα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Τα εκπαιδευτικά υλικά θα αναπτυχθούν σε μορφή διαφανειών ψηφιακής παρουσίασης (3-5 διαφάνειες ανά διαδακτική ώρα).

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Στην ηλεκτρονική αίτηση οι ενδιαφερόμενοι/ες δηλώνουν τα προσωπικά και εκπαιδευτικά τους στοιχεία. Επιπλέον δηλώνουν την επαγγελματική τους εμπειρία. Η αίτηση διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (www.eiead.gr ), θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://form.jotformpro.com/72072944439967 και θα παραμείνει ανοικτή έως την 25η Αυγούστου 2017.

Βλέπε στο πεδίο “Σχετικά Αρχεία”

Βλέπε στο πεδίο “Σχετικά Αρχεία”

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: