Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία ανοικτού μητρώου εκπαιδευτών/τριών σε εκπαιδευτικό – επιμορφωτικό έργο για αποφοίτους Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

11 Μαρτίου 2015
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, και ειδικότερα του Έργου: «Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας: Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. – Άξονας Προτεραιότητας 4» με MIS 491402 και Υποέργου 5 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για ωφελούμενους αποδέκτες αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και συγκεκριμένα των Ι.Ε.Κ., των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. ηλικίας έως 29 ετών κατά την υποβολή της αίτησής τους, σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative – YEI). Για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την από 9/3/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτίθεται να δημιουργήσει ανοικτό μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων για τα ακόλουθα αντικείμενα εκπαίδευσης:

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Νέες Τεχνολογίες
 • Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία
 • Διοικητικές και Οργανωτικές Ικανότητες

 

 

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές/τριες έως και τις 10 Μαϊου 2015, δηλαδή μέχρι και δύο μήνες πριν την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης. Τα προγράμματα εκτιμώνται ότι θα ολοκληρωθούν στις 30 Μαΐου 2015.

Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές/τριες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Διδακτική εμπειρία σε ενηλίκους, συναφή με ένα (ή παραπάνω) από τα αντικείμενα εκπαίδευσης, τουλάχιστον 70 ωρών (κατ’ αντιστοιχία με το Εισαγωγικό Μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ). Η διδακτική εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση από τον φορέα υλοποίησης και τα αντίστοιχα παραστατικά ή τις αντίστοιχες συμβάσεις.

Η αίτηση διατίθεται από την ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (https://inegsee.gr/iek-epas-epal/mitroo_ekp.php).

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο 210 3327760 ή στην ηλεκτρονική δ/νση marytsouk@inegsee.gr

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: