Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ – ΜΕΣΙΝΕ εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών στo πεδίο της συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού.

5 Μαΐου 2015
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Tο ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ενόψει της κάλυψης επικείμενων αναγκών για στελέχη συμβουλευτικής απασχόλησης, η οποία προκύπτει από προγράμματα που θα υλοποιήσει ο φορέας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη,  απευθύνει πρόσκληση σε φυσικά πρόσωπα με εξειδίκευση και εμπειρία στο πεδίο της συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού, για εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ – ιστοσελίδα https://inegsee.gr/#prosklisis ), έως τις 18 Μαΐου 2015.

Tο ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ενόψει της κάλυψης επικείμενων αναγκών για στελέχη συμβουλευτικής απασχόλησης, η οποία προκύπτει από προγράμματα που θα υλοποιήσει ο φορέας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη,  απευθύνει πρόσκληση σε φυσικά πρόσωπα με εξειδίκευση και εμπειρία στο πεδίο της συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού, για εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ έως τις 18 Μαΐου 2015. 

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου) της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, επιπέδου Μaster ή Διδακτορικού, στο πεδίο της συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ειδική τεκμηριωμένη εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που τελεί σε συνάφεια με το πτυχίο και το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και εμπειρία στην συμβουλευτική απασχόλησης ανέργων και εργαζομένων.
 • Γνώση και χρήση λογισμικών εφαρμογών
  Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:
 • Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο και εκπόνηση μελετών, που τελεί σε άμεση συνάφεια με το πεδίο της συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Συγγραφικό έργο και δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, που τελούν σε συνάφεια με το εν λόγω πεδία ενδιαφέροντος.
 • Εθελοντική συμμετοχή, κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα, συμβατή με τους στρατηγικούς στόχους και την πολιτική της ΓΣΕΕ.

Οι υποψήφιοι εντάσσονται στο ΜΕΣΙΝΕ συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://inegsee.gr/#prosklisis

ή στο www.mesine.gr:

1. Αίτηση εγγραφής

2. Τα απαιτούμενα στοιχεία στο πεδίο της «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ»

3. Αποστολή του αναλυτικού βιογραφικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση syriopoulospan@inegsee.gr

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.