Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη νέων ανέργων έκτος απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, ηλικίας 15-29 ετών στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa

7 Ιουλίου 2017
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΙΕΑΔ) ως Φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η υλοποίηση μέρους των ενεργειών στο Έργο με κωδικό «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL14)» Καλεί:

Νέους ανέργους, γεννημένους το διάστημα μεταξύ 27/11/1985 και 26/11/2000 (ηλικίας 15 έως 29 ετών κατά την 26η Νοεμβρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία έγινε η υποβολή της αίτησης EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ), οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, εφεξής NEETs (Not in Employment Education or Training) να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για ένταξη στο έργο με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa.

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Για την υλοποίηση των ενεργειών του Έργου το ΕΙΕΑΔ ως φορέας υλοποίησης, θα συνεργαστεί με τους ακόλουθους συμμετέχοντες φορείς: το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της ΕΣΕΕ, το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, την Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ) και τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σκοπό του Έργου αποτελεί η παροχή ενίσχυσης και υποστήριξης σε ανώτατο αριθμό έως 543 νέους άνεργους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, γεννημένους κατά το διάστημα από 27/11/1985 έως και 26/11/2000, έτσι ώστε να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και να οδηγηθούν στην εξεύρεση εργασίας καθώς και στη διασφάλιση της άσκησης επιτυχούς επαγγελματικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της υλοποίησης ενεργειών: επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης, επιδότησης κινητικότητας και αυτοαπασχόλησης/ επιχειρηματικότητας. Η διάρκεια του Έργου για την ομάδα στόχου των νέων ανέργων που απευθύνεται η παρούσα πρόσκληση, ορίζεται από την 01/07/2017 έως τις 31/12/2017.

Ειδικότερα, οι ενέργειες του Έργου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. Επαγγελματική συμβουλευτική Θα υλοποιηθούν 25 ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής για τις οποίες προβλέπεται και η καταβολή επιδόματος συμμετοχής ύψους 1.250,00 ευρώ (μεικτό ποσό). Προβλέπεται επίσης η εκπόνηση μέχρι 100 επιχειρηματικών σχεδίων για όσους επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα οι οποίοι δύνανται να λάβουν, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του οδηγού εφαρμογής του Έργου, επιχορήγηση ύψους έως 15.000,00 ευρώ για τη σύσταση επιχείρησης. Η σύσταση επιχείρησης εμπίπτει στην Ενέργεια Γ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β. Κατάρτιση Η ενέργεια της κατάρτισης περιλαμβάνει συμμετοχή, είτε σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών που συνοδεύεται από εκπαιδευτικό επίδομα συμμετοχής ύψους 1.800,00 ευρώ (μεικτό ποσό), είτε σε προγράμματα εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης-κατάρτισης μικρότερης διάρκειας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δ. Επιδότηση κινητικότητας Έως 50 συμμετέχοντες που θα ενταχθούν στην ενέργεια της μετεγκατάστασης θα υποστηριχθούν για την αλλαγή του τόπου κατοικίας τους ως αποτέλεσμα εξεύρεσης εργασίας σε άλλο τόπο κατοικίας, λαμβάνοντας, υπό προϋποθέσεις, κατ’ αποκοπή το ποσό των 2.000,00 ευρώ (μεικτό ποσό), για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα αναφέρονται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Ηλικία: 15 – 29 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής (26 Νοεμβρίου 2015) της αίτησης EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ. Συνεπώς, δικαίωμα υποβολής αίτησης διατηρούν άτομα που έχουν γεννηθεί κατά το χρονικό διάστημα από τις 27/11/1985 έως και τις 26/11/2000.

2. Ιδιότητα ανέργου (εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ).

3. Αποχή από προγράμματα εκπαίδευσης, κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

4. Αποχή από προγράμματα κατάρτισης/ απασχόλησης, κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 5. Εντοπιότητα, η πρόσκληση απευθύνεται σε υποψηφίους που είναι μόνιμοι κάτοικοι των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, β) Λάρισας, γ) Μαγνησίας και Σποράδων, δ) Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και ε) της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις οποίες και υλοποιείται το έργο.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης αρχίζει στις 7/7/2017 και λήγει στις 21/07/ 2017, ώρα 14.00 μ.μ. Η προθεσμία αποστολής του φακέλου υποψηφιότητας αρχίζει στις 7/7/2017 2017 και λήγει στις 21/07/2017.

Βλέπε στο πεδίο “σχετικά αρχεία”

Προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, οι υποψήφιοι καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ. Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στην διεύθυνση: http://egf.eiead.gr/  .Κάθε αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου.

ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ. Να εκτυπώσουν την αίτηση που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά.

ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ. Να αποστείλουν, την εκτυπωμένη αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους , ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή σε φάκελο Α4 προς το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού Ε.Ι.Ε.Α.Δ., στην διεύθυνση: Κ. Παλαμά 6-8, 111 41 Αθήνα, από 07/07/2017 έως τις 21/07/2017. Κάθε σφραγισμένος φάκελος οφείλει να αναγράφει την ένδειξη «EGF Larisa».

Ετικέτες: