Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Λογιστή

17 Ιανουαρίου 2012
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Εξειδικευμένος Λογιστής στον Τομέα Οικονομικών Υπηρεσιών για τη συμμετοχή του στην λογιστική και διαχειριστική υποστήριξη του έργου του ΙΝΕ και ειδικότερα στο πλαίσιο των προγραμμάτων:
«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)», καθώς και των λοιπών προγραμμάτων ΕΚΤ τα οποία υλοποιεί το ΙΝΕ ως δικαιούχος

Αντικείμενο θέσης
Υποστήριξη οικονομικής διαχείρισης των έργων-προγραμμάτων του φορέα, με βάση τις προδιαγραφές των σχετικών οδηγών διαχείρισης και τους κανόνες επιλεξιμότητας, κανονικότητας και νομιμότητας των δαπανών, τη σύνταξη μηνιαίων δελτίων δαπανών (ΜΔΔ) και τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης έργου ΤΔΠΕ.
Υπολογισμός και εκκαθάριση μισθοδοσίας και αμοιβών τρίτων, υπολογισμός και απόδοση ασφαλιστικών κρατήσεων προσωπικού και συνεργατών, σύνταξη και υποβολή Α.Π.Δ., υπολογισμός και απόδοση Φ.Π.Α., σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων, τραπεζικές εργασίες, συμφωνίες, παρακολούθηση προμηθευτών, έλεγχος, λογιστικοποίηση και καταχώρηση δαπανών και εσόδων, εγγραφές έναρξης και τέλους χρήσης, διαχειριστική παρακολούθηση της Οικονομικής Πορείας των έργων ως προς τον Προϋπολογισμό τους, τα έσοδα και τις δαπάνες ανά υποέργο, δράση και κωδικό ΟΠΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικής Κατεύθυνσης.
 • Κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτέχνη Α’ Τάξης.
 • Τουλάχιστον 8ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, μετά το πέρας των σπουδών, σε μηχανογραφημένο λογιστήριο Εταιριών η/ και Οργανισμών.
 • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, ΚΒΣ, ΕΓΛΣ.
 • Άριστος χειρισμός λογισμικού διαχείρισης αρχείων, επεξεργασίας κειμένων, λογιστικών φύλλων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περιβάλλον Windows.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ

 • Γνώση του λογιστικού προγράμματος ARGUS ή άλλων αντίστοιχων υποστηρικτικών λογιστικών – διαχειριστικών προγραμμάτων.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά, ή να τους καταθέτουν στα γραφεία του ΙΝΕ, σε κλειστούς φακέλους, από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της παρούσας πρόσκλησης μέχρι και την 27/1/2012, στην ακόλουθη διεύθυνση του ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ:

Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ
Εμ. Μπενάκη 71Α
Αθήνα 10681
Υπ’ όψη κας Μαρίας Πλατή

Δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους/ ες

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Αντίγραφο πτυχίου/ ων.
 3. Αντίγραφο άδειας Λογιστή Φοροτέχνη.
 4. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.
 5. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν απαραίτητο για την υποστήριξη της αίτησης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλ.: 210 3327781, ώρες 09:00 έως 16:00.
e-mail:mplati@inegsee.gr

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.