Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης έργου με 1 επιστημονικό συνεργάτη – συντονιστή στην περιφέρεια Κρήτης (Ηράκλειο)

30 Ιανουαρίου 2015
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας:  Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. – Άξονας Προτεραιότητας 4», Υποέργο 15 «Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (υλοποίηση) – ΙΝΕ ΓΣΕΕ» & Υποέργο 5 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – ΙΝΕ ΓΣΕΕ» το ΙΝΕ / ΓΣΕΕ επιθυμεί να συνάψει σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών με 1 φυσικό πρόσωπο για το ρόλο του  Επιστημονικού Συνεργάτη – Συντονιστή στην περιφέρεια Κρήτης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) κλειστούς φακέλους με τα δικαιολογητικά τους με την ένδειξη: για το «Έργο: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4», Υποέργο 15, πρόσκληση 3.

Οι προτάσεις μπορεί να αποστέλλονται με το ταχυδρομείο ή να κατατίθενται ιδιοχείρως από 30/01/2015 μέχρι 14/02/2015 και ώρα 14:00 μ.μ., με εμφανή τον τίτλο της πρόσκλησης, στην κάτωθι διεύθυνση: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Περιφερειακό Παράρτημα ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Κρήτης, Εμμ. Καστρινάκη  23, Τ.Κ. 71307, υπόψη κ. Μελαμπιανάκη Eμμανουήλ.

Οι φάκελοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

  1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Τους βασικούς Τίτλους Σπουδών
  3. Αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής  των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων». Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επικοινωνήσετε με τον κο Μελαμπιανάκη Εμμανουήλ στο τηλέφωνο  2810343616 και στο 2810343614.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται επίσης να εγγραφούν  στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΜΕΣΙΝΕ (βλ. ιστοσελίδα www.inegsee.gr). Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα από την παρούσα πρόσκληση, το Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ) είναι συνεχώς ανοιχτό για όποιο ειδικευμένο επιστήμονα θέλει να εγγραφεί. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (www.inegsee.gr).

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: