Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης έργου με επιστημονικό συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης

9 Δεκεμβρίου 2014
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξεων «Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακές Εξόδου, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» (Θεματικοί Άξονες Προτεραιότητας 5,6) το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007.2013» επιθυμεί να συνάψει σύμβαση έργου με φυσικό πρόσωπο, για τον ρόλο του επιστημονικού συνεργάτη στο πεδίο της Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Διά Βίου Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από 9/12/2014 μέχρι 24/12/2014 και ώρα 12:00 ηλεκτρονική αίτηση εδώ https://www.inegsee.gr/empeirognomonas

Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από 9/12/2014 μέχρι 24/12/2014 και ώρα 12:00 ηλεκτρονική αίτηση εδώ https://www.inegsee.gr/empeirognomonas καθώς και σφραγισμένο φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και το αργότερο μέχρι τις 24/12/2014 οι υποψήφιοι υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο

α. εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης
β. τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων

  • αριθμημένα και
  • σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική αίτηση

γ. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) κλειστούς φακέλους με τα δικαιολογητικά τους με την ένδειξη:

 

 

 

ΙΝΕ/ΓΣΕΕΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ,Υπόψη Κας Καλλέργη ΕλένηςΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ

ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξεων «Πρόγραμμα

Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε

επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας τους, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακές Εξόδου, στις 8

Περιφέρειες Σύγκλισης και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Καλλέργη στο 2103327714 και στο elenik@inegsee.gr. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, επίσης, να εισαχθούν στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μέσω αίτησης που θα υποβάλλουν από την ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ www.inegsee.gr.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: