Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης έργου στελεχών συμβουλευτικής

14 Ιανουαρίου 2014
Το ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε., στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις για την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “Ευρυτανία Πρωτοβουλία για την Απασχόληση ΑΜΚΕ'’, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, πρόκειται να αναπτύξει τη δράση «Επαγγελματική Συμβουλευτική Παρέμβαση στην Απασχόληση».
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε., στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις για την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “Ευρυτανία Πρωτοβουλία για την Απασχόληση ΑΜΚΕ’’, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, πρόκειται να αναπτύξει τη δράση «Επαγγελματική Συμβουλευτική Παρέμβαση στην Απασχόληση».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις εκδήλωσης του ενδιαφέροντος τους μέχρι την Πέμπτη 23/01/2014 και ώρα 15.00μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται:

Να καταθέσουν αίτηση εκ δήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία:

α) θα αναφέρουν ευκρινώς τον τίτλο της πρόσκλησης («Δράσεις για την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας», ΤΟΠΣΑ Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ευρυτανία Πρωτοβουλία για την Απασχόληση ΑΜΚΕ’’)

β) θα επισυνάπτουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

γ) Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών

δ) Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας

ε) Φωτοαντίγραφα τυχόν επιπρόσθετων προσόντων σχετικών με τη δράση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις εκδήλωσης του ενδιαφέροντος τους ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:

ΙΝΕ ΓΣΕΕ Ροζάκη Αγγελή 59, 35100 Λαμία

Πληροφορίες: τηλ. 22310‐51777 email: inester@otenet.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να επισκεφθείτε το site www.inegsee.gr

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.