Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους» Τύπος 1: Βασικές έννοιες ΤΠΕ & Βάσεις Δεδομένων

22 Σεπτεμβρίου 2014
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Στο πλαίσιο του Έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» το ΚΕΚ – ΙΝΕ /ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης θα υλοποιήσει τα ακόλουθα Προγράμματα  Κατάρτισης:

 

Α/Α Τίτλος προγράμματος Περιφέρεια – ΟΤΑ Ώρες Άτομα Εκπαιδευτικό επίπεδο
1 «Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους» Τύπος 1: Βασικές έννοιες ΤΠΕ & Βάσεις Δεδομένων Κεντρικής Μακεδονίας – Θεσσαλονίκης 100 20 Απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2 «Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους» Τύπος 1: Βασικές έννοιες ΤΠΕ & Βάσεις Δεδομένων Κεντρικής Μακεδονίας – Θεσσαλονίκης 100 20 Απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν την περίοδο Οκτώβριο – Δεκέμβριο 2014. Το κάθε πρόγραμμα απευθύνεται σε 20 ανέργους και έχει διάρκεια 100 ωρών. Από αυτές οι 70 ώρες πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (δηλ. εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Διαδικτύου, χωρίς παρουσία εκπαιδευτή)και 30 ώρες καλύπτονται με διδασκαλία «πρόσωπο με πρόσωπο» σεμιναριακού τύπου, η οποία πραγματοποιείται σε πέντε (5) εκπαιδευτικές συναντήσεις των έξι (6) ωρών εκάστη.

 

Η συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για όλους του καταρτιζόμενους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους, οι οποίοι είναι:

 1. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, και να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής,  δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
 2. πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ με κριτήριο α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 22 Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου 2014.

Απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα που διατίθεται από το Κ.Ε.Κ.-ΙΝ.Ε / ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης, Αισώπου 24 & Προμηθέως
 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 4. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ και ότι τα στοιχεία του βιογραφικού είναι αληθή.
 6. Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας πρόσφατα θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ
 7. Πρόσφατη φωτογραφία
 8. Παραπεμπτικό έγγραφο από τα ΚΠΑ (Κέντρα Προώθησης   Απασχόλησης) του Ο.Α.Ε.Δ.

 

* Για τους  Άνεργους  πτυχιούχους ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) απαιτείται Α) η προσκόμιση του Εκκαθαριστικού  σημειώματος της εφορίας ή δήλωση του Νόμου 1599/86 όπου βεβαιώνεται η ανεργία αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους και Β) βεβαίωση εγγραφής τους  σε επιμελητήρια.

Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται από το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ Παράρτημα Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Αισώπου 24, Τ.Κ 54627 Θεσσαλονίκη.

Αρμόδια πρόσωπα: Μαρία Ιωαννίδου, Νατάσα Περπερίδου τηλ. 2310/385810-14, ώρες επικοινωνίας 10:00 – 14:30, ή στο e-mail: inethsal@otenet.gr

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: