Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους» Τύπος 1: Βασικές έννοιες ΤΠΕ & Βάσεις Δεδομένων

8 Σεπτεμβρίου 2014
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Στο πλαίσιο του Έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» το ΚΕΚ – ΙΝΕ /ΓΣΕΕ Στερεάς Ελλάδας θα υλοποιήσει το ακόλουθο Πρόγραμμα  Κατάρτισης:

 

Α/Α Τίτλος προγράμματος Περιφέρεια – ΟΤΑ Ώρες Άτομα Εκπαιδευτικό επίπεδο
1 «Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους» Τύπος 1: Βασικές έννοιες ΤΠΕ & Βάσεις Δεδομένων Στερεάς Ελλάδας – Λαμιέων 100 17 Απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί την περίοδο Οκτώβριο – Νοέμβριο 2014. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 17 ανέργους και έχει διάρκεια 100 ωρών. Από αυτές οι 70 ώρες πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (δηλ. εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Διαδικτύου, χωρίς παρουσία εκπαιδευτή)και 30 ώρες καλύπτονται με διδασκαλία «πρόσωπο με πρόσωπο» σεμιναριακού τύπου, η οποία πραγματοποιείται σε πέντε (5) εκπαιδευτικές συναντήσεις των έξι (6) ωρών εκάστη.

Η συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για όλους του καταρτιζόμενους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους, οι οποίοι είναι:

 1. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, και να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής,  δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
 2. πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ με κριτήριο α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 8 έως και 23 Σεπτεμβρίου 2014.

Απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα που διατίθεται από το Κ.Ε.Κ.-ΙΝ.Ε / ΓΣΕΕ Στερεάς Ελλάδας, Ροζάκη – Αγγελή 59 Λαμία
 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 4. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ και ότι τα στοιχεία του βιογραφικού είναι αληθή.
 2. Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας πρόσφατα θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ
 3. Πρόσφατη φωτογραφία
 4. Παραπεμπτικό έγγραφο από τα ΚΠΑ (Κέντρα Προώθησης   Απασχόλησης) του Ο.Α.Ε.Δ.

 

* Για τους  Άνεργους  πτυχιούχους ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) απαιτείται Α) η προσκόμιση του Εκκαθαριστικού  σημειώματος της εφορίας ή δήλωση του Νόμου 1599/86 όπου βεβαιώνεται η ανεργία αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους και Β) βεβαίωση εγγραφής τους  σε επιμελητήρια.

Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται από το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ Παράρτημα Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Ροζάκη – Αγγελή 59, Τ.Κ 35100 Λαμία.

Αρμόδια πρόσωπα: Μαρία Τσιμπούρη, Ειρήνη Αργυροπούλου τηλ. 22310/51777, ώρες επικοινωνίας 09:00 – 14:00, ή στο e-mail: inelamia@otenet.gr

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: