Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης

12 Νοεμβρίου 2014
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων: «Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΕ στις 8  περιφέρειες σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου και στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου», και του Υποέργου 1 «Εξειδικευμένοι κύκλοι συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και κατάρτισης» και του Υποέργου 2 «Προγράμματα ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων των συνδικαλιστικών εκπροσώπων και των εγγεγραμμένων μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ»

το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την από 23/10/2014 απόφαση του ΔΣ αυτού, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου σε ένα επιστημονικό/κη συνεργάτη το έργο του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 28/11/2014 ηλεκτρονική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.inegsee.gr/texnikos-elearning.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) κλειστούς φακέλους με τα δικαιολογητικά τους έως την 28/11/2014 και ώρα 13:00 μ.μ. στη διεύθυνση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ, Υπόψη Κας  Κοροτζή Κατερίνας.

Οι φάκελοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

α. εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης
β. τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων

  • αριθμημένα και
  • σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική αίτηση

γ. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Κοροτζή Κατερίνα: τηλ. 210-3327769, email: Korotzi@inegsee.gr . Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, να εισαχθούν στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μέσω αίτησης που θα υποβάλλουν από την ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ www.inegsee.gr.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: