Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ – ΜΕΣΙΝΕ

24 Απριλίου 2012

Το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, που αναλαμβάνει είτε ως ανάδοχος είτε ως δικαιούχος, δύναται να συνάπτει σχετικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για ειδικά προσδιορισμένα αντικείμενα, με επιστημονικούς συνεργάτες και εμπειρογνώμονες – φυσικά πρόσωπα.
Για το σκοπό αυτό, οργανώθηκε και λειτουργεί Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων, το οποίο ονομάζεται Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε.). Οι επιστημονικοί συνεργάτες και εμπειρογνώμονες που είναι ενταγμένοι στο ΜΕΣΙΝΕ θα μπορούν να απασχολούνται σε δραστηριότητες που υλοποιεί με ίδια μέσα το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, συνάπτοντας συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για σαφώς οριοθετημένα αντικείμενα, στα οποία διαπιστώνεται σχετική ανάγκη υποστήριξης από την Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης έργων του Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθησης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
Στο πλαίσιο αυτό το ΙΝΕ ΓΣΕΕ απευθύνει πρόσκληση στους Επαγγελματίες Συμβούλους Επαγγελματικούς Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας για εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ – ιστοσελίδα www.inegsee.gr).

Ελάχιστοι όροι ένταξης στο ΜΕΣΙΝΕ

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου) της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, επιπέδου Μaster ή Διδακτορικού, ή/και Προγράμματος Ειδίκευσης στα πεδία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και,
 • Ειδική τεκμηριωμένη εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον τριών (3) ετών από τη λήψη του πτυχίου, που τελεί σε άμεση συνάφεια με το πτυχίο και το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Ή

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου) της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, επιπέδου Μaster στην Ψυχολογία ή/και τις Κοινωνικές Επιστήμες και,
 • Ειδική τεκμηριωμένη εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από τη λήψη του πτυχίου, που τελεί σε άμεση συνάφεια με τα πεδία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.
 • Τρέχουσα απασχόληση και συνολικά απασχόληση κατά τα τρία τουλάχιστον τελευταία έτη, που τελεί σε άμεση συνάφεια με τα πεδία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.
 • Ξένες γλώσσες
 • Γνώση και χρήση λογισμικών εφαρμογών

 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:

 • Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο και εκπόνηση μελετών, που τελεί σε άμεση συνάφεια με τα πεδία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.
 • Συγγραφικό έργο και δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, που τελούν σε άμεση συνάφεια με τo εν λόγω πεδίο ενδιαφέροντος.
 • Εθελοντική συμμετοχή, κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα, συμβατή με τους στρατηγικούς στόχους και την πολιτική της ΓΣΕΕ.

Οι υποψήφιοι εντάσσονται στο ΜΕΣΙΝΕ συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.inegsee.gr :
1. Αίτηση εγγραφής
2. Βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Διευκρινήσεις:
Για την ηλεκτρονική εγγραφή σας στο ΜΕΣΙΝΕ στην κατηγορία «Πεδίο Ενδιαφέροντος» επιλέγετε «Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες», στην εξειδίκευση του πεδίου «Άλλες Κοινωνιολογικές Ειδικότητες» και στο δίπλα κενό γράφετε τον τίτλο σας.

Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα από την παρούσα πρόσκληση, το Μητρώο επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ) είναι συνεχώς ανοιχτό για όποιο ειδικευμένο επιστήμονα θέλει να εγγραφεί.

 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.