Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συνεργάτη/ιδας για τον Συντονισμό και την Υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων Έργων και των διακρατικών προγραμμάτων

28 Ιανουαρίου 2022
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, και συγκεκριμένα μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), και των διακρατικών προγραμμάτων, προβαίνει στη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Συνεργάτη/ιδας για τον Συντονισμό και την Υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων Έργων που υλοποιεί το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, και συγκεκριμένα μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), και των διακρατικών προγραμμάτων.

 

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου.

Διάρκεια σύμβασης: Δύο (2) έτη από την υπογραφή της.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00, στα γραφεία του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Τ.Κ. 10681, Αθήνα.

 

Οι υποψήφιοι /ες υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο:

Τμήμα 1: Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής (όπως επισυνάπτεται στα Σχετικά Αρχεία της Πρόσκλησης).

Τμήμα 2: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Τμήμα 3: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.

Τμήμα 4: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών της επαγγελματικής εμπειρίας.

 

Οι φάκελοι των υποψηφίων κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο εντύπως μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 10681 – Αθήνα (4ος όροφος) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή ή courier).

Στους κλειστούς φακέλους πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη:

ΠΡΟΣ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ,

Υπόψη κας Μάντεση Δήμητρας

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) ΚΑΙ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑΝΕΚ), ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μάντεση Δήμητρα στο τηλ. 210-3327733 ή μέσω e-mail: dimitra@inegsee.gr

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.