Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ για Πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ

24 Απριλίου 2012
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ

Προϋπολογισμός: € 46.560,00
Διαδικασία Ανάθεσης Συμβάσεων: Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Περιγραφή των υπηρεσιών: Το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου και στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους υλοποιεί τα παρακάτω τρία προγράμματα που στοχεύουν σε πιστοποίηση δεξιοτήτων σε ΤΠΕ:

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια των ετών 2012-2013 και θα διεξαχθούν στις πόλεις όπου το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ έχει παραρτήματα.
Αντικείμενο της διακήρυξης αποτελεί η χορήγηση πιστοποιητικού πληροφορικής σε 776 εκπαιδευόμενους.(Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της αυξομείωσης του αριθμού των εκπαιδευομένων έως 5% με αντίστοιχη μεταβολή του συνολικού προϋπολογισμού).


ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:Σας διευκρινίζουμε ότι στην σελίδα 7 του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης εκ παραδρομής αναφέρεται λανθασμένα η τρίτη γνωστική ενότητα. Ως εκ τούτου το πεδίο: Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και παρουσιάσεων για συνολικά 159 εκπαιδευόμενους αντικαθίσταται από το ορθό: Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και βάσεων δεδομένων & Παρουσιάσεων για συνολικά 159 εκπαιδευόμενους.

Επιπλέον, στην σελίδα 8 στο σημείο 4 εκ παραδρομής αναφέρεται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο διαγωνισμός είναι πρόχειρος και ως εκ τούτου δεν απαιτείται προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους υποψήφιους αναδόχους.

Χρόνος Υποβολής και Αποσφράγισης των Προσφορών: Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την Τρίτη 08/5/2012 και ώρα Ελλάδος 12:00μμ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα αρχίσει την Τρίτη 08/5/2012 και ώρα Ελλάδος 12:30μμ.

Διάθεση των Εγγράφων Στοιχείων του Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης και κάθε σχετικό έγγραφο από το διαδικτυακό τόπο www.inegsee.gr και από το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α – Αθήνα.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας για τυχόν διευκρινήσεις επί του πρόχειρου διαγωνισμού:

Μαρία Γιαννίκου: τηλ. 210 3327771, email: mariag@inegsee.gr

Μπουκουβάλας Κώστας: τηλ. 210 3327728, email: kostas@inegsee.gr

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.