Πρόσκληση εκδήλωσης για ένταξη σε ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

12 Απριλίου 2017
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εξής Υποέργων της: Υποέργο 1 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες», Υποέργο 2 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Περιφέρειες σε Μετάβαση», Υποέργο 3 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», Υποέργο 4 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (Αττική)», Υποέργο 5 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου») δημιουργεί ανοικτό μητρώο συνεργατών γραμματειακής υποστήριξης για προγράμματα κατάρτισης. Πληροφορίες για το έργο μπορείτε να αναζητήσετε εδώ: https://www.inegsee.gr/ekpedefsi-ergazomenon2/ καθώς και στην καρτέλα «Σχετικά Αρχεία».

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους έως και τις 30 Μαρτίου 2019, δηλαδή μέχρι και τρεις μήνες πριν την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης της συγκεκριμένης Πράξης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον όλα τα παρακάτω:

  • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 50 ωρών

 

Οι υποψήφιοι/-ες για γραμματειακή υποστήριξη επιλέγονται σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, όπως προκύπτουν από την εγγραφή τους στο Μητρώο Γραμματειακής Υποστήριξης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, καθώς και τη διαθεσιμότητα τους τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που προκύπτει ανάγκη υλοποίησης.

Δείτε το σύνολο των κριτηρίων στην καρτέλα «Σχετικά Αρχεία»

Η αίτηση διατίθεται από την ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ:
(https://www.inegsee.gr/mitroo-grammatiakis-ipostirixis/). Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  elenik@inegsee.gr

Κάθε υποψήφιος/-α συνεργάτης/-τρια μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση εγγραφής στο μητρώο. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους έως και τις 30 Μαρτίου 2019, δηλαδή μέχρι και τρεις μήνες πριν την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης.

Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης που πρόκειται να ξεκινήσει, οι τρεις πρώτοι στην κατάταξη ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται για τη σειρά κατάταξής τους και το ενδεχόμενο συνεργασίας 12 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος με ηλεκτρονική αλληλογραφία και θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη διαθεσιμότητά τους και να προσέλθουν σε διαδικασία συνέντευξης εντός 48 ωρών. Η απουσία απάντησης εντός της προθεσμίας αυτής στη σχετικό μήνυμα θεωρείται αρνητική απάντηση. Οι υποψήφιοι/-ες συνεργάτες παραχωρούν συνέντευξη κα μοριοδοτούνται μία μόνο φορά.

Σε περίπτωση συνεργασίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός 48 ωρών στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ φάκελο με τα δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικά και επαγγελματικής εμπειρίας και γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης προγραμμάτων κατάρτισης). Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δε θα ληφθούν υπόψη και η αίτηση θα απορρίπτεται.

Σημειώνεται ότι η ένταξη στο μητρώο γραμματειακής υποστήριξης δε συνεπάγεται αυτομάτως και συνεργασία με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Αυτή θα προκύπτει όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη παροχής έργου κατάρτισης.

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο 210-3327714  ή στην ηλεκτρονική δ/νση elenik@inegsee.gr

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.