Πρόσκληση για απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών (Project manager)

21 Ιουλίου 2014
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε προτίθεται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών (Project manager) για τον οργανωτικό συντονισμό και παρακολούθηση  του έργου με τίτλο: “BALANCING SUPPLY AND DEMAND OF THE PROFESSIONAL SKILLS NEEDED IN THE INTERREGIONAL AREA” με ακρωνύμιο “SKILLS BALANCING” ενταγμένου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013 (Κωδ. Έργου: 2014ΣΕ14580001) που χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ε.Τ.Π.Α. και 15% από Εθνικούς Πόρους για τις επιμέρους δράσεις που έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Εμε τη συμμετοχή του ως εταίρος του προγράμματος.

Η παρούσα πρόσκληση ανάθεσης αφορά το Πακέτο Εργασίας 1: Συντονισμός και Διαχείριση και πιο συγκεκριμένα τη δράση 1.2 Διαχείριση του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ιδιοχείρως, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: Αισώπου 24 & Προμηθέως, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ως τις 31/07/2014. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου του Ινστιτούτου Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε που φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

  1. Πανεπιστημιακές σπουδές και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή /και διδακτορικό τίτλο στις κοινωνικές επιστήμες
  2. Αποδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  3. Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
  4. Εξειδικευμένη Εμπειρία (τουλάχιστον τριετή) στη διαχείριση και ολοκλήρωση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Σιώμου Χριστίνα και την κα Ασβεστά Μαίρη στα τηλ. 2310-385810 -14, φαξ: 2310-385825  κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και με mail: ine-thessaloniki@otenet.gr

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: