Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Τουρισμό –ΚΕΠΕΚΤ ΙΙ» στα πλαίσια του ERASMUS+

7 Ιουνίου 2019
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) με κοινωνικό εταίρο το Υπουργείο Τουρισμού και τα ΙΕΚ Αναβύσσου και Θεσσαλονίκης ως συντονιστικές εκπαιδευτικές μονάδες, υλοποιεί, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, το πρόγραμμα «Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Τουρισμό –ΚΕΠΕΚΤ ΙΙ». Το πρόγραμμα αφορά στην αποστολή πρόσφατα αποφοίτων των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού, διάρκειας έως 2 μηνών, σε ξενοδοχειακές ή επισιτιστικές μονάδες σε χώρες της Ε.Ε. για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Ο αριθμός των υποψηφίων ανά ειδικότητα που θα απασχοληθούν σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας θα πραγματοποιηθεί από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ανάλογα με τη ζήτηση των επιχειρήσεων της χώρας. Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως τα έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό (αεροπορικά εισιτήρια), διαμονή, μισθό και ασφάλεια.
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Σε συνέχεια της (α) σχετικής Πρόσκλησης και δεδομένου ότι από την μέχρι σήμερα υλοποίηση του προγράμματος έχουν προκύψει δέκα (10) κενές θέσεις για αποστολή πρόσφατα αποφοίτων στην Ισπανία από 15 Ιουνίου περίπου έως και 31 Ιουλίου 2019, καλούνται οι απόφοιτοι των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού των ετών κατάρτισης 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018 να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα, ως ακολούθως:
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οι απόφοιτοι των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού των ετών κατάρτισης 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, των ειδικοτήτων:
α. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
β. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)
γ. Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο εξωτερικό είναι η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) επιπέδου τουλάχιστον Β2 και κατά προτίμηση της χώρας στην οποία πρόκειται να απασχοληθεί ο υποψήφιος, δηλαδή της ισπανικής. Η καλή γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με σχετικό τίτλο γλωσσομάθειας.
Ο αριθμός των ατόμων που θα επιλεγούν για συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται στους δέκα (10). Σε περίπτωση που υπάρξει συμμετοχή μεγαλύτερη από τον ως άνω προβλεπόμενο αριθμό, οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες ανά γλώσσα με φθίνουσα σειρά βάσει του βαθμού που προκύπτει από το μέσο όρο των τεσσάρων εξαμήνων. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα ληφθεί υπόψη το επίπεδο του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.
Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για την κατάταξη και επιλογή των υποψηφίων καθώς και για κάθε διαδικασία που απαιτείται για την υλοποίηση και διαχείριση του προγράμματος, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές που τίθενται από το ΙΚΥ και το ERASMUS + KA 1.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την συνημμένη αίτηση συμμετοχής από 6.6.2019 μέχρι και 12.6.2019 ηλεκτρονικά ως ακολούθως:
Για τους αποφοίτους των ΙΕΚ Αναβύσσου, Ναυπλίου, Ρόδου και Ηρακλείου, στο ΙΕΚ Αναβύσσου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kaklea_z@mintour.gr , υπόψη κ. Κακλέα Ζαχαρίας, και
Για τους αποφοίτους των ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, Κερκύρας, Γαλαξιδίου και Αλεξανδρούπολης στο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση toumpas_l@mintour.gr , υπόψη κ. Τούμπα Λάμπρου.
Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του προγράμματος, η αίτηση κοινοποιείται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) της συντονίστριας του ERASMUS+ κ. Χριστίνας Σπηλιώτη, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, spiliotis.christina@gmail.com

Η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
α) Βιογραφικό σημείωμα σε υπόδειγμα Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose), στην αγγλική γλώσσα,
με ενσωματωμένη φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας, στο οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά – εκτός των άλλων- και έγκυρη διεύθυνση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται για την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας επιλογής και να λαμβάνουν κάθε άλλη σχετική με το πρόγραμμα πληροφόρηση.
β) Βεβαίωση τελικής βαθμολογίας με τον Μ.Ο. του κάθε εξαμήνου, με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της πρακτικής τους άσκησης, και
γ) Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, από τις παραπάνω αναφερόμενες γλώσσες (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
Σε περίπτωση αδυναμίας ψηφιακής σάρωσης των δικαιολογητικών των ανωτέρω παραγράφων (β) και (γ), ήτοι της βεβαίωσης τελικής βαθμολογίας εξαμήνων και του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, αυτά μπορούν να αποστέλλονται μέσω fax, στο 210-3304452 υπόψη κ. Σπηλιώτη Χριστίνας.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των ΙΕΚ όπως φροντίσουν να ενημερωθούν σχετικά με κάθε πρόσφορο τρόπο, οι απόφοιτοι των ετών κατάρτισης 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, το παρόν με την αίτηση συμμετοχής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr καθώς και του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ www.inegsee.gr

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την συνημμένη αίτηση συμμετοχής από 6.6.2019 μέχρι και 12.6.2019 ηλεκτρονικά ως ακολούθως:
Για τους αποφοίτους των ΙΕΚ Αναβύσσου, Ναυπλίου, Ρόδου και Ηρακλείου, στο ΙΕΚ Αναβύσσου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kaklea_z@mintour.gr , υπόψη κ. Κακλέα Ζαχαρίας, και
Για τους αποφοίτους των ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, Κερκύρας, Γαλαξιδίου και Αλεξανδρούπολης στο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
toumpas_l@mintour.gr , υπόψη κ. Τούμπα Λάμπρου.
Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του προγράμματος, η αίτηση κοινοποιείται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) της συντονίστριας του ERASMUS+ κ. Χριστίνας Σπηλιώτη, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, spiliotis.christina@gmail.com