Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής σε Προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στο πλαίσιο της δράσης BUILD UP Skills UPSWING

15 Ιουλίου 2016
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Στο πλαίσιο του έργου BUILD UP Skills UPSWING που υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» θα υλοποιηθούν τρία (3) προγράμματα εκπαίδευσης σαράντα πέντε (45) εκπαιδευτών, δια ζώσης, διάρκειας δεκαπέντε ωρών (15) το καθένα, στα ειδικά θέματα της Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενεργειακής Αποδοτικότητας για τους Τεχνικούς Μόνωσης, Αλουμινοσιδηροκατασκευαστές και Εγκαταστάτες-Συντηρητές καυστήρα, αντίστοιχα. Οι εκπαιδευτές που θα καταρτιστούν θα εκπαιδεύσουν, πιλοτικά καταρχήν, εκατόν τριάντα πέντε (135) εργαζόμενους των προαναφερθέντων επαγγελματικών κλάδων και, στη συνέχεια, το σύνολο των τεχνιτών που αναμένεται να καταρτιστούν και να πιστοποιηθούν στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και την Ενεργειακή Αποδοτικότητα μέχρι το 2020.

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών που τους αφορά μπορούν να δηλώσουν Εκπαιδευτές Ενηλίκων που:

 • Είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σε έναν ή και περισσότερους από τους εξής κωδικούς επαγγέλματος ΣΤΕΠ 92:

2210: Αρχιτέκτονες, πολεοδόµοι και συγκοινωνιολόγοι, 2220: Πολιτικοί µηχανικοί, 2231: Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, 2233: Μηχανολόγοι µηχανικοί, 2291: Χηµικοί µηχανικοί, 2292: Μηχανικοί ορυχείων και µεταλλείων (µεταλλειολόγοι), 2299: Άλλοι µηχανικοί, 3112: Τεχνολόγοι δοµικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι, 3113: Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι, 3115: Τεχνολόγοι µηχανολόγοι, 3116: Τεχνολόγοι χηµικοί µηχανικοί, 3117: Τεχνολόγοι µεταλλειολόγοι και µεταλλουργοί.

 • Διαθέτουν τουλάχιστον τριετή (3) πρόσφατη επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα-στόχο ή σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα-στόχο (βλ. συνημμένη:  ‘Αίτηση – Δήλωση Συμμετοχής’ )

Τα τρία (3) προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα υλοποιηθούν αποκλειστικά στην Αθήνα, σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινωθεί, από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως τέλη Οκτωβρίου 2016. Δεν καταβάλλεται κόστος συμμετοχής. Έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα και δεν χορηγείται αποζημίωση στους συμμετέχοντες. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα λαμβάνουν Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την πρόσκληση την οποία θα βρείτε στα σχετικά αρχεία. Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στα τηλ: 210.33.27.760 (Κα. Μαρία Τσουκαλά)  &  210.33.27.714 (Κα. Ελένη Καλλέργη)

Καταληκτική ημερομηνίαΠαρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Σε περίπτωση ισοβαθμίας η τελική επιλογή ανά ειδικότητα θα γίνει βάσει της σειράς υποβολής. Ο τελικός πίνακας κατάταξης θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (www.inegsee.gr)

 1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας όπου θα αναγράφονται η θέση απασχόλησής και το χρονικό διάστημα.
 3. Αποδεικτικά διδακτικής εμπειρίας.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση

Στο στάδιο  υποβολής αποστέλλεται μόνο η φόρμα της Αίτησης – Δήλωσης Συμμετοχής, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και το σύντομο  βιογραφικό σημείωμα. Εφ’ όσον ο υποψήφιος προεπιλεγεί ως τακτικός εκπαιδευόμενος θα προσκομιστούν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά καθώς και η Υπεύθυνη Δήλωση.

 

Παρακαλούμε, να στείλετε την επισυναπτόμενη ‘Αίτηση- Δήλωση Συμμετοχής’, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη καθώς και το σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ηλεκτρονικά στα e-mail: marytsouk@inegsee.gr, elenik@inegsee.gr  ή με φαξ, στο: 210.33.27.785 ή 210.33.04.452

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.