ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5002418, Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες [Δυτική Ελλάδα (Πάτρα)] και τις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Αττική) Δ’ ΚΥΚΛΟΣ.

7 Φεβρουαρίου 2020
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5002418 και των Υποέργων αυτής ήτοι Υποέργο 1 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)», Υποέργο 2 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)», Υποέργο 3 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες- Αττική», Υποέργο 8 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στο Ν. Αιγαίο», και Υποέργο 9 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στη Στερεά Ελλάδα» που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» προβαίνει στο Δ’ κύκλο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ στις παρακάτω περιφέρειες / πόλεις:

 • Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες [Δυτική Ελλάδα (Πάτρα)]
 • Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Αττική) Πληροφορίες για το έργο μπορείτε να αναζητήσετε εδώ: www.inegsee.gr/enisxisi-tourismos.

 

Η αίτηση διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.inegsee.gr/ops/tourismos.aspx έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας δε θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους.

 

 

Για την συμμετοχή στο Έργο είναι απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Έργο (όπως αυτή έχει υποβληθεί στη σχετική ιστοσελίδα https://www.inegsee.gr/ops/tourismos.aspx)
 2. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Αποδεικτικά σπουδών:
 • Αντίγραφα απολυτηρίων τίτλων, πτυχίων ή διπλωμάτων ή τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων ή σχολών της αλλοδαπής.
 • Επισημαίνεται ότι ως αποδεικτικό υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970, ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000.
 1. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:
 • Για τους εποχικά εργαζόμενους: Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται από το Έντυπο καταγγελίας σύμβασης εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον εργοδότη ή από τη βεβαίωση λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον εργοδότη ή από βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή από αντίγραφο της «Απόφασης Υπαγωγής» στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα είτε πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

Ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν. 4144/13).

 

 • Για τους εργαζόμενους: Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας σε ισχύ ή τελευταία κατάσταση μισθοδοσίας ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή κατάσταση ενσήμων για το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μέχρι την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα, εφόσον έχουν οριστικοποιηθεί οι εισφορές και αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 για τους μήνες που δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι εισφορές και δεν εμφανίζεται ο αριθμός ενσήμων. Στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι εργαζόμενος/η για τους μήνες που δεν εμφανίζεται ο αριθμός των ενσήμων έως και την ημέρα υποβολής της αίτησης και συνεχίζει.
 1. Αποδεικτικά ασφαλιστικής κατάστασης:
 • Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ικανότητας (για τους ασφαλισμένους). Η βεβαίωση ασφαλιστικής κατάστασης εκδίδεται διαδικτυακά από τον εξής σύνδεσμο: https://apps.ika.gr/eInsEligibility/. Απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να έχει τα εξής στοιχεία (και τα τρία): 1) Α.Μ.Α. 2) Α.Μ.Κ.Α. 3) Α.Φ.Μ.

Ή

 • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υπάγεται σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο (για τους ανασφάλιστους)
 1. Αποδεικτικά επαγγελματικών δεξιοτήτων συναφών με ένα τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο κατάρτισης που αποκτήθηκαν από την εμπειρία πάνω στην εργασία:
 • Σύμβαση/εις εργασίας/έργου ή αναγγελία/ες πρόσληψης ή βεβαίωση/εις εργοδότη ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα και το χρονικό διάστημα απασχόλησης.
 1. Αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ (μόνο για τους υποψηφίους που υποβάλλουν αίτηση για το θεματικό αντικείμενο «Υπάλληλος Διαδικτυακών Πωλήσεων» και «Υπάλληλος Υποδοχής»):
 • Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για τα θεματικά αντικείμενα «Υπάλληλος Διαδικτυακών Πωλήσεων» και «Υπάλληλος Υποδοχής» οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία να δηλώνουν ότι διαθέτουν βασικές γνώσεις Η/Υ.
 1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Για τη διακρίβωση και πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας απαιτείται αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) στο όνομα του υποψηφίου/ ας ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δ.Ο.Υ.

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Περί Προσωπικών Δεδομένων 2016/679.

 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα https://www.inegsee.gr/ops/tourismos.aspx τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 και να αποστείλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης, εφόσον πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια συμμετοχής σε αυτό και κατόπιν αξιολόγησης. Στην αίτηση δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει ενδεικτικά έως τρία θεματικά αντικείμενα κατάρτισης.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η υποβάλει αίτηση συμμετοχής δηλώνοντας μία μόνο Πόλη υλοποίησης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα κατά τόπους Περιφερειακά Παραρτήματα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ  όπως αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση (βλ. Σχετικά Αρχεία).

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.