Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου πεδίων δραστηριότητας του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων»

28 Νοεμβρίου 2012
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου πεδίων δραστηριότητας του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων»

28-11-2012

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» Κατηγορία Πράξης 3.2.1 «Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:«Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζόμενων» Διάρκεια του Έργου:  2011– 2014 Α. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»και της Πράξης «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων» το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ έχει αναλάβει την υλοποίηση του παρακάτω Υποέργου:

          Υποέργο 2 «Ενέργειες Επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης εργαζομένων γυναικών»

που περιλαμβάνει τις δράσεις: β) Διενέργεια περιφερειακών σεμιναρίων επιμόρφωσης γυναικών εργαζομένων στα ζητήματα του συνδικαλισμού και στα ζητήματα της ισότητας των φύλων. γ) Διεξαγωγή εργαστηρίων ενδυνάμωσης συμμετοχικής, διεκδικητικής και διαπραγματευτικής ικανότητας.

          Υποέργο 4 ««Υλοποίηση στοχευμένων Σχεδίων Δράσης»

που περιλαμβάνει τις δράσεις: β) ενέργειες ενδυνάμωσης των γυναικών μελών κάθε οργάνωσης (ομαδική συμβουλευτική)

Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, κατόπιν εγγραφής στο Μητρώο επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ – ιστοσελίδα www.inegsee.gr) για την ανάληψη, από εξειδικευμένους επιστήμονες, εκπαιδευτικού έργου στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα: 1. Κρίσιμες έννοιες ατομικού εργατικού δικαίου με την οπτική του φύλου 2. Κρίσιμες έννοιες συλλογικής οργάνωσης και δράσης: Η συνδικαλιστική δράση & οι συλλογικές διαπραγματεύσεις με την οπτική του φύλου 3. Η ισότητα των φύλων στην ελληνική κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική ασφάλεια 4. Κοινωνική Δικτύωση – ενδυνάμωση γυναικών στα συνδικάτα Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα από την παρούσα πρόσκληση, τοΜητρώο επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ) είναι συνεχώς ανοιχτό για όποιο ειδικευμένο επιστήμονα θέλει να εγγραφεί. Β. Δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν πρωτογενώς τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αποτελούν μέλη του ΜΕΣΙΝΕ, έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένοι επιστήμονες. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα συνοδεύεται από συνοπτική πρόταση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων σε σχέση με τις απαιτήσεις του Υποέργου. Γ. Με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος το ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα επιλέξει τα φυσικά πρόσωπα, που με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο ΜΕΣΙΝΕ, ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια της συμβατότητας των σπουδών, της εργασιακής εμπειρίας, της τρέχουσας απασχόλησης σχετικής ερευνητικής εμπειρίας ή /και των όρων που περιγράφονται στο άρθρο 4, παρ.2 του Κανονισμού ΜΕΣΙΝΕ (μεταπτυχιακές σπουδές, ερευνητικό έργο και εκπόνηση μελετών, συγγραφικό έργο και δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά) με το αντικείμενο της πράξης για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα: Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Αντίστοιχο πτυχίο ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Σχετική επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία
 • Επαφή με την ομάδα στόχο (γυναίκες συνδικαλίστριες και γυναίκες) ή άλλη ευάλωτη κοινωνική ομάδα
Επιθυμητά Προσόντα:
 • Πιστοποίηση Εκπαιδευτή Ενηλίκων από δημόσιο φορέα
 • Συγγραφικό έργο πάνω στο αντικείμενο εκπαίδευσης
 • Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με το αντικείμενο εκπαίδευσης.
Βασική προϋπόθεση αποτελεί η διαθεσιμότητα ανταπόκρισης στο χρονοδιάγραμμα και τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, καθώς και η δυνατότητα μετακίνησης στην περιφέρεια. Δ. Οι προτάσεις μπορεί να αποστέλλονται με το ταχυδρομείο ή να κατατίθενται ιδιοχείρως μέχρι τις 7/12/2012και ώρα 15.00 μ.μ., στην κάτωθι διεύθυνση: ΙΝΕ ΓΣΕΕ Εμμ. Μπενάκη 71Α, Αθήνα τ. τ 106.81, κα Μαρία Τσουκαλά marytsouk@inegsee.gr , 210 3327757. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων».

 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.