Πρόσκληση επιλογής συνεργατών για την υποστήριξη του έργου των Δομών Ισότητας

6 Μαΐου 2014

Στελέχη Δομών Ισότητας -

 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», το ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων», στην οποία εντάσσεται το Υποέργο 4: «Υλοποίηση στοχευμένων Σχεδίων Δράσης» Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων μέσω της δημιουργίας Δομών Ισότητας σε 7 Εργατικά Κέντρα, κατανεμημένα σε 7 διοικητικές περιφέρειες και 4 κλαδικές ομοσπονδίες εργαζομένων ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο του Υποέργου δημιουργήθηκαν και λειτουργούν δομές Ισότητας στις εξής δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις:

Κλαδικές Ομοσπονδίες

 • Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων (ΟΤΟΕ)
 • Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων  Ελλάδος (ΟΙΥΕ)
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΕΥΤΕ)
 • Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ)

Εργατικά κέντρα

 • Εργατικό κέντρο Ηρακλείου
 • Εργατικό κέντρο Φθιώτιδας
 • Εργατικό κέντρο Βόλου
 • Εργατικό κέντρο Κοζάνης
 • Εργατικό κέντρο Έβρου

Οι προτάσεις μπορούν να κατατίθενται μέχρι τις 8/5/2013 και ώρα 13.30 μ.μ.

Δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν πρωτογενώς τα φυσικά πρόσωπα, έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένοι επιστήμονες. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα συνοδεύεται από συνοπτική πρόταση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα Ειδικά προσόντα των υποψηφίων σε σχέση με τις ανάγκες του έργου για το οποίο ζητείται η συνδρομή τους. Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων φυσικών προσώπων σε σχέση με τις ανάγκες της πράξης για την οποίο ζητείται η συνδρομή τους, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου) της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, επιπέδου Μaster στις Κοινωνικές / Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή/και στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή/και στην Ψυχολογία.
 • Τεκμηριωμένη εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον τριών (3) ετών από τη λήψη του πτυχίου, που τελεί σε συνάφεια με το πτυχίο και το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
 • Διαθεσιμότητα ανταπόκρισης στο χρονοδιάγραμμα και τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. Ειδικότερα φυσική παρουσία κατά τις ώρες καθημερινής λειτουργίας της Δομής Ισότητας και δυνατότητα ταξιδιών.

Οι προτάσεις μπορούν να αποστέλλονται με το ταχυδρομείο ή να κατατίθενται ιδιοχείρως με εμφανή τον τίτλο της πρόσκλησης στην κάτωθι διεύθυνση:

ΙΝΕ ΓΣΕΕ Εμμ. Μπενάκη 71Α,
Αθήνα, Τ.Κ.: 106.81

κα Μαρία Τσουκαλά, marytsouk@inegsee.gr , 210 3327760.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να επισκεφθείτε το site www.inegsee.gr

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: