Στελέχη Δομών Ισότητας – Καταληκτική Ημερομηνία Ανοιχτής Πρόσκλησης Επιλογής Συνεργατών

4 Σεπτεμβρίου 2012
 

                                                              

  Α. Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», το ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων», στην οποία εντάσσεται το Υποέργο 4: «Υλοποίηση στοχευμένων Σχεδίων Δράσης» Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων μέσω της δημιουργίας Δομών Ισότητας σε 7 Εργατικά Κέντρα, κατανεμημένα σε 7 διοικητικές περιφέρειες, και 4 κλαδικές ομοσπονδίες εργαζομένων ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο του Υποέργου θα δημιουργηθούν και θα λειτουργήσουν δομές ισότητας στις εξής δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις:
Κλαδικές Ομοσπονδίες

Εργατικά Κέντρα

Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων (ΟΤΟΕ), με έδρα την Αθήνα (Βησσαρίωνος 9)

Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου , με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης (Λεωφόρος Δημοκρατίας 10)

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), με έδρα την Αθήνα (Ψαρών 2, Πλατεία Καραϊσκάκη)

Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας, με έδρα τη Λαμία (Πλατεία Διάκου 1)

Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Αριστοτέλους 32)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΕΥΤΕ),

με έδρα την Αθήνα (Σόλωνος 87-89)

Εργατικό Κέντρο Βόλου, με έδρα το Βόλο (Μακρινίτσης 38 & Αριστοτέλους)

Εργατικό Κέντρο Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη (Ζαφειράκη 4)

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), με έδρα την Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 13)

Εργατικό Κέντρο Έβρου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη (Λεωφόρος Δημοκρατίας 372)

Β. Για τη λειτουργία των ως άνω δομών ισότητας θα προσληφθούν εννέα (10) στελέχη, ένα (1) για κάθε μία από αυτές, προκειμένου να παράσχουν τις προβλεπόμενες υπηρεσίες για την υποστήριξη του έργου των Δομών. Γ. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ – ιστοσελίδα www.inegsee.gr) για τη σύναψη σύμβασης έργου, με αντικείμενο τη συμβολή στην υλοποίηση των προβλεπόμενων από την Πράξη δράσεων των Δομών Ισότητας, με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους. Ειδικότερα: α) Την ενεργή συμμετοχή, σε συνεργασία με την Ομάδα υλοποίησης και συντονισμού του έργου, στην υλοποίηση και την παρακολούθηση του συνόλου των δράσεων του Υποέργου 4, (ενέργειες ενδυνάμωσης και επιμόρφωσης, ενέργειες συνδικαλιστικής δικτύωσης, ενέργειες ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας, ενέργειες διακρατικών συναντήσεων-συνεργασιών κλπ), καθώς και σε δράσεις άλλων Υποέργων της πράξης, όπως: - Την υποστήριξη της υλοποίησης επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδριών ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής με στόχο την προσωπική ενδυνάμωση των συνδικαλιστριών, τη βελτίωση των ικανοτήτων τους στη συλλογική εκπροσώπηση και την καλλιέργεια της διαπραγματευτικής τους ικανότητας. - Την υποστήριξη και τη συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων συνδικαλιστικής δικτύωσης τόσο μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων όλων των τύπων και βαθμίδων, όσο και με ΜΚΟ και λοιπές οργανώσεις/ενώσεις που δραστηριοποιούνται υπέρ της προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. - Την υποστήριξη και τη συμμετοχή στην υλοποίηση διακρατικών συναντήσεων - συνεργασιών με αντίστοιχες δομές συνδικαλιστικών οργανώσεων του εξωτερικού, με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών, εμπειριών και τεχνογνωσίας - Τη συμβολή στη διοργάνωση ημερίδων ευαισθητοποίησης ανδρών και γυναικών εκλεγμένων στα Διοικητικά Συμβούλια των συνδικαλιστικών οργανώσεων. - Τη συμμετοχή στη διαμόρφωση και διάδοση υλικού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού στην προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων μέσω της συμμετοχικής συλλογικής δράσης και προώθησης της ευρύτερης και αναβαθμισμένης εκπροσώπησης των εργαζομένων γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων. β) Την παρακολούθηση και καταγραφή των αναγκών και των δυσκολιών που προκύπτουν στην καθημερινή πρακτική αναφορικά με την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση των εξελίξεων σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. γ) Τη διευκόλυνση της υποστήριξης εργαζομένων γυναικών και την πληροφόρησή τους για εργασιακά, ασφαλιστικά κ.ά. ζητήματα, δια ζώσης και μέσω της λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής (help line) του Έργου. δ) Τη σύνταξη και έγκαιρη υποβολή των εκθέσεων εξαμηνιαίου προγραμματισμού – απολογισμού δράσεων και προτάσεων βελτιωτικών ενεργειών στην Ομάδα συντονισμού και υλοποίησης του Έργου. ε) Την διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με την Ομάδα υλοποίησης και συντονισμού του έργου, την κεντρική Δομή Ισότητας της Γ.Σ.Ε.Ε. που λειτουργεί στο πλαίσιο της Γραμματείας Γυναικών της Γ.Σ.Ε.Ε., καθώς και τη συνεργασία με τις υπόλοιπες δευτεροβάθμιες Δομές Ισότητας των φύλων. Δ. Δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν πρωτογενώς τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αποτελούν εγγεγραμμένα μέλη του ΜΕΣΙΝΕ, έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένοι επιστήμονες. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα συνοδεύεται από συνοπτική πρόταση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής:
 • Ειδικά προσόντα των υποψηφίων σε σχέση με τις ανάγκες του έργου για το οποίο ζητείται η συνδρομή τους.
 • Προτεινόμενο κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου θα αναφέρεται το κόστος της ανθρωποημέρας πλήρους απασχόλησης (βλ. ενδεικτικά άρθρο 7, παρ.4 του Κανονισμού του ΜΕΣΙΝΕ),
Ε. Με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος το ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. θα καλέσει σε διαπραγμάτευση τα φυσικά πρόσωπα, που με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο ΜΕΣΙΝΕ, ικανοποιούν κατ’ ελάχιστο τα κριτήρια της συμβατότητας των σπουδών, της εργασιακής εμπειρίας, της τρέχουσας απασχόλησης σχετικής ερευνητικής εμπειρίας ή /και των όρων που περιγράφονται στο άρθρο 4, παρ.2 του Κανονισμού ΜΕΣΙΝΕ (μεταπτυχιακές σπουδές, ερευνητικό έργο και εκπόνηση μελετών, συγγραφικό έργο και δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά) με το αντικείμενο της πράξης για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη τα εξής:
 • Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων φυσικών προσώπων σε σχέση με τις ανάγκες της πράξης για την οποίο ζητείται η συνδρομή τους τα οποία είναι τα ακόλουθα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου) της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, επιπέδου Μaster στις Κοινωνικές / Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή/και στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή/και στην Ψυχολογία.
 • Τεκμηριωμένη εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον τριών (3) ετών από τη λήψη του πτυχίου, που τελεί σε συνάφεια με το πτυχίο και το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
 • Διαθεσιμότητα ανταπόκρισης στο χρονοδιάγραμμα και τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. Ειδικότερα φυσική παρουσία κατά τις ώρες καθημερινής λειτουργίας της Δομής Ισότητας και δυνατότητα ταξιδιών.
 • Προτεινόμενο κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου θα εξετάζεται και θα αξιολογείται το κόστος της ανθρωποημέρας πλήρους απασχόλησης (βλ. ενδεικτικά άρθρο 7, παρ.4 του Κανονισμού του ΜΕΣΙΝΕ).
Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:
 • Εμπειρία σχετική με θέματα ισότητας των φύλων.
 • Τεκμηριωμένη εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα σε συνάφεια με τα πεδία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.
 • Γνώση ξένων γλωσσών.
 • Γνώση και χρήση λογισμικών εφαρμογών
 • Εμπειρία σχετική με το συνδικαλισμό.
 • Εθελοντική συμμετοχή, κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα, συμβατή με τους στρατηγικούς στόχους και την πολιτική της ΓΣΕΕ.
Για τους εξειδικευμένους επιστήμονες που θα επιλεγούν βάσει της ανωτέρω διαδικασίας, το ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. θα υπογράψει σύμβαση στην οποία θα περιγράφεται το έργο που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν. Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα από την παρούσα πρόσκληση, τοΜητρώο επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων του ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. (ΜΕΣΙΝΕ) είναι διαρκώς «ανοιχτό» για ένταξη νέων εμπειρογνωμόνων. Δ. Οι προτάσεις μπορεί να αποστέλλονται με το ταχυδρομείο ή να κατατίθενται ιδιοχείρως μέχρι τις 14-09-2012 και ώρα 13.30 μ.μ., με εμφανή τον τίτλο της πρόσκλησης και την ένδειξη Κωδικός 3 στην κάτωθι διεύθυνση: ΙΝΕ ΓΣΕΕ Εμμ. Μπενάκη 71Α, Αθήνα τ. τ 106.81, κα Μαριάννα Τρικαίου, marianna@inegsee.gr , 210 3327757.  

 
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.