Σύμβουλος Επιχειρησιακής Υποστήριξης του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

11 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2012

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Σύμβουλος Επιχειρησιακής Υποστήριξης του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Προϋπολογισμός: € 60.000,00 (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ)
Διαδικασία Ανάθεσης Συμβάσεων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Περιγραφή των υπηρεσιών: Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιχειρησιακής, τεχνικής και λειτουργικής υποστήριξης στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης, εφαρμογής και διαχείρισης των δράσεων που αναλαμβάνει ως δικαιούχος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης του που χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΑΝΑΔ.

 

Προθεσμία Ολοκλήρωσης της Παροχής των Υπηρεσιών: Από την υπογραφή της σύμβασης και για τέσσερις (4) μήνες.
Διάθεση των Εγγράφων Στοιχείων του Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης και κάθε σχετικό έγγραφο από το διαδικτυακό τόπο www.inegsee.gr και στο Ινστιτούτο Εργασίας Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α – Αθήνα, τηλ.: 210 3327762, 210 3327781. Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα προκήρυξη δίνονται από την Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών και Διαχείρισης Συμβάσεων – ΙΝΕ ΓΣΕΕ, αρ. τηλεομοιοτυπίας: 210- 3304452, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: raniak@inegsee.gr, με αναφορά για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Χρόνος Υποβολής και Αποσφράγισης των Προσφορών: Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την Πέμπτη 26/01/2012 και ώρα Ελλάδος 11:00 πμ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα αρχίσει την 27/01/2012 και ώρα Ελλάδος 12:00μμ.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

 

Διαβάστε το Αναλυτικό Τεύχος

  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.