Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου πεδίων δραστηριότητας του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων»

10 Δεκεμβρίου 2012

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»
Κατηγορία Πράξης 3.2.1 «Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων»ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζόμενων»

Διάρκεια του Έργου: 2011– 2014

Α. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»και της Πράξης «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων» το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ έχει αναλάβει την υλοποίηση του παρακάτω  Υποέργου «Δημιουργία δομής στην έδρα της Γ.Σ.Ε.Ε. με σκοπό την υποστήριξη της Γραμματείας Γυναικών της Γ.Σ.Ε.Ε.»

Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, κατόπιν εγγραφής στο Μητρώο επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ – ιστοσελίδα www.inegsee.gr) για την ανάληψη από εξειδικευμένο επιστήμονα του ρόλου υποστηρικτικού στελέχους της Δομής. Σημειώνεται ότι,ανεξάρτητα από την παρούσα πρόσκληση, τοΜητρώο επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ) είναι συνεχώς ανοιχτό για όποιο ειδικευμένο επιστήμονα θέλει να εγγραφεί.

Αντικείμενο Σύμβασης: Ο επιστημονικός συνεργάτης θα υποστηρίζει την Δομή ως προς:

α) την ενεργή συμμετοχή, σε συνεργασία με την Ομάδα υλοποίησης και συντονισμού του έργου, στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του συνόλου των δράσεων του υποέργου (HelpLine, συνδικαλιστική δικτύωση, ημερίδες και λοιπές ενέργειες ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας, θεματικό συνέδριο κ.λπ.)

β) την παρακολούθηση των αναγκών και των δυσκολιών που προκύπτουν στην καθημερινή πρακτική αναφορικά με την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων τόσο της Αττικής όσο και των υπόλοιπων περιφερειών

γ) την διοργάνωση, συντονισμό και παρακολούθηση προγραμμάτων συνδικαλιστικής εκπαίδευσης, ενδυνάμωσης, συνεδριών ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής, δράσεων συνδικαλιστικής δικτύωσης, διακρατικών συναντήσεων - συνεργασιών με αντίστοιχες  δομές συνδικαλιστικών οργανώσεων του εξωτερικού και ημερίδων ευαισθητοποίησης ανδρών και γυναικών εκλεγμένων στα Διοικητικά Συμβούλια των συνδικαλιστικών οργανώσεων

δ) την διαμόρφωση και διάδοση υλικού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού στην προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων μέσω της συμμετοχικής συλλογικής δράσης και προώθησης της ευρύτερης και αναβαθμισμένης εκπροσώπησης των εργαζομένων γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων

ε) την συνεργασία και η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με τις υπόλοιπες δομές ισότητας των φύλων.

Β. Δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν πρωτογενώς τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αποτελούν μέλη του ΜΕΣΙΝΕ, έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένοι επιστήμονες. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα συνοδεύεται από συνοπτική πρόταση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων σε σχέση με τις απαιτήσεις του Υποέργου.

Γ. Με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος το ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα επιλέξει τα φυσικά πρόσωπα, που με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο ΜΕΣΙΝΕ, ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια της συμβατότητας των σπουδών, της εργασιακής εμπειρίας, της τρέχουσας απασχόλησης σχετικής  ερευνητικής εμπειρίας ή /και των όρων που περιγράφονται στο άρθρο 4, παρ.2 του Κανονισμού ΜΕΣΙΝΕ (μεταπτυχιακές σπουδές, ερευνητικό έργο και εκπόνηση μελετών, συγγραφικό έργο και δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά) με το αντικείμενο της πράξης για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα:

 • Διδακτορικό δίπλωμα σε σχετικό πεδίο
 • Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης (master) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Διδακτική εμπειρία σε ενήλικες με έμφαση στην εκπαίδευση εκπαιδευτών
 • Ερευνητική εμπειρία (τουλάχιστον πενταετής) στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Δια Βίου Εκπαίδευσης
 • Σχετικές εργασίες και δημοσιεύσεις, στη Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και τη σύνταξη τεχνικών προσφορών
 • Εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης
 • Εμπειρία σχετική με θέματα ισότητας των φύλων
 • Εμπειρία σχετικά με την ομάδα στόχο (γυναίκες συνδικαλίστριες)

Δ. Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Η Σύμβαση, που θα συναφθεί, θα είναι διάρκειας 12 μηνών.

Ε. Παραδοτέα: Μηνιαία Απολογιστική Έκθεση, στην οποία να περιγράφονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατά το μήνα αναφοράς.

ΣΤ. Αμοιβή: Η συνολική αμοιβή για το περιγραφόμενο έργο και για το σύνολο της απασχόλησης ορίζεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) πλέον ΦΠΑ .

Δ. Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών: Οι προτάσεις μπορεί να αποστέλλονται με το ταχυδρομείο ή να κατατίθενται ιδιοχείρως μέχρι τις 01/03/2013και ώρα 15.00 μ.μ., στην κάτωθι διεύθυνση: ΙΝΕ ΓΣΕΕ Εμμ. Μπενάκη 71Α, Αθήνα τ. τ 106.81, κα Μαρία Τσουκαλά  marytsouk@inegsee.gr , 210 3327757.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων».

 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.