Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΚΕΚ – ΙΝΕ ΓΣΕΕ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

25 Ιουλίου 2018
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η επιλογή αναδόχου ως Συμβούλου Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας του KEK – ΙΝΕ ΓΣΕΕ για το σύνολο των δράσεων και των λειτουργιών αυτής και των συνδεδεμένων με αυτήν δομών (ΙΝΕ, ΚΑΝΕΠ, ΚΕΠΕΑ, ΕΕΚΕ, ΑΡΙΣΤΟΣ κ.ο.κ.).

Ειδικότερα, ο Σύμβουλος Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας θα αναλάβει: 

 • Την εκπόνηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους και τις βασικές προτεραιότητες της Γ.Σ.Ε.Ε. για ένα έτος.

Η επικοινωνιακή στρατηγική, καθώς και το σχέδιο δράσεων επικοινωνίας θα περιλαμβάνουν: α) τη συνολική στρατηγική κατεύθυνση της επικοινωνίας της Γ.Σ.Ε.Ε. προς όλα τα μέσα, β) τα μέσα που θα συμπεριλαμβάνονται στο μίγμα επικοινωνίας και γ) το χρονοδιάγραμμα δράσεων κατά τη διάρκεια του έτους.

 • Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Το Πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνει προτάσεις για δράσεις κοινωνικής ευθύνης προς υιοθέτηση από την Γ.Σ.Ε.Ε. και τις δομές της, για πιθανές συνέργειες με άλλους εμπλεκόμενους φορείς κοινωνικής δράσης, ακόμα και προτάσεις επικοινωνιακής ανάδειξης και βελτιστοποίησης κοινωνικών δράσεων που ήδη υλοποιεί η Γ.Σ.Ε.Ε. Επίσης, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενέργειας, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την οργάνωση και το συντονισμό των απαραίτητων διαδικασιών για την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

 • Τον σχεδιασμό και συντονισμό ενεργειών έμμεσης επικοινωνίας – Παροχή υπηρεσιών Γραφείου Τύπου και Διαχείρισης Σχέσεων με ΜΜΕ.

Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει τη σύνταξη δελτίων τύπου, ρεπορτάζ, αφιερωμάτων σε εθνικά και τοπικά ΜΜΕ (εφημερίδες, τηλεοπτικοί-ραδιοφωνικοί σταθμοί και ιστοσελίδες), καθώς και την ανάπτυξη σχέσεων με ειδικά ΜΜΕ και δημοσιογράφους.

 • Τη διαχείριση της παρουσίας της Γ.Σ.Ε.Ε. στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media).

Η Γ.Σ.Ε.Ε. έχει επίσημους λογαριασμούς στο Facebook και το Twitter και ο Ανάδοχος θα αναλάβει συγκεκριμένα:

 • Την εικαστική αναβάθμιση και τη βελτίωση των προφίλ των σελίδων αυτών
 • Τη στρατηγική επικοινωνίας της Γ.Σ.Ε.Ε. σε κάθε μέσο, καθώς και τη δημιουργία και διαχείριση του περιεχομένου βάσει αυτής (αναρτήσεις, κείμενα και γραφιστικά)
 • Τη συνεχή υποστήριξη στην Αναθέτουσα Αρχή, όποτε κρίνεται απαραίτητο από αυτήν, σε επίπεδο:
  • συναντήσεων σχετικών με το αντικείμενο του έργου
  • παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για το συνολικό επικοινωνιακό αποτύπωμα της ΓΣΕΕ και των δομών της
  • υποβολής προτάσεων για δράσεις επικοινωνίας ή/και υλοποίησης αυτών
  • οργάνωσης και συντονισμού εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων κ.ο.κ.
  • σύνταξης περιοδικών αναφορών και απολογιστικών εκθέσεων των ενεργειών που υλοποιεί.

Λήξη υποβολής προσφορών: Σε δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ήτοι μέχρι 6/8/2018.

Βλέπε στο πεδίο «σχετικά αρχεία»

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου τεύχους, στα γραφεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, ΤΚ 106 81 Αθήνα, μέχρι τις 6/8/2018.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.