ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 5069281/42 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ 18 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ»

23 Φεβρουαρίου 2023
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 09.02.2023 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» – ΟΠΣ (MIS) 5069281 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) του Υποέργου 2 «Διαμόρφωση 23 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και του Πακέτου Εργασίας 1 «Ανάπτυξη 23 οδηγών κατάρτισης» προβαίνει στη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με συγγραφείς για τη συγγραφή του εκπαιδευτικού εγχειριδίου 18 της ειδικότητας «Ειδικός Φροντίδας Ηλικιωμένων»

Είδος σύμβασης : Σύμβαση έργου

Διάρκεια σύμβασης : Η σύμβαση είναι σύμβαση μίσθωσης έργου. Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου ανέρχεται σε τρεισήμισι (3,5) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://aitiseis.inegsee.gr/

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 12η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00.

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών (άρθρ. 10) θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας δεν θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή προτάσεων από υποψηφίους.

 

Α. Συμπληρωμένη ηλεκτρονικά Αίτηση, στην οποία ο/η υποψήφιος/-α θα δηλώνει την πρόθεσή του/της για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Αίτηση βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο : https://aitiseis.inegsee.gr/

Β. Στα αντίστοιχα πεδία της Αίτησης θα μεταφορτωθούν όλα τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων του άρθρου 3 ανά πεδίο:

  1. Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας.
  2. Τίτλοι Σπουδών.
  3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  4. Απόδειξη της επαγγελματικής και της διδακτικής εμπειρίας (βλέπε άρθρο 10 και υποενότητες αυτού)
  5. Απόδειξη της συγγραφικής εμπειρίας (βλέπε άρθρο 10 της πρόσκλησης και υποενότητες αυτού)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών δεδομένων 679/2017  για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων»

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://aitiseis.inegsee.gr/

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση (παρ. 10.1), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) και να μεταφορτώσουν στα αντίστοιχα πεδία αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών (παρ. 10.2.)

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.