ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Της 5069281/57 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

12 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Της 5069281/57 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Οδηγών Κατάρτισης και Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ 5069281, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση 2014 – 2020» του Υποέργου 2 «Διαμόρφωση 23 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ» και του Πακέτου Εργασίας 2 «Ανάπτυξη 23 εκπαιδευτικών εγχειριδίων» προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικούς συνεργάτες – συγγραφείς για τη συγγραφή  πέντε μαθησιακών ενοτήτων α) του εκπαιδευτικού εγχειριδίου 20 της ειδικότητας ««Στέλεχος ναυλομεσιτικών εργασιών[1]» β)  του εκπαιδευτικού εγχειριδίου 23 της ειδικότητας ««Ειδικός εφαρμοσμένων τεχνολογιών χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων[2]»

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της 5069281 – 57  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Οδηγών Κατάρτισης και Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» του Υποέργου 2 «Διαμόρφωση 23 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ» και του Πακέτου Εργασίας 2 «Ανάπτυξη 23 εκπαιδευτικών εγχειριδίων» για θέσεις συγγραφέων μαθησιακών ενοτήτων για τη συγγραφή πέντε μαθησιακών ενοτήτων α) του εκπαιδευτικού εγχειριδίου 20 της ειδικότητας ««Στέλεχος ναυλομεσιτικών εργασιών» β)  του εκπαιδευτικού εγχειριδίου 23 της ειδικότητας «Ειδικός εφαρμοσμένων τεχνολογιών χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων»

Α. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 20 «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

α/α Μαθησιακές Ενότητες Επιστημονική Εξειδίκευση Συγγραφέα
 

1

 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 

 

Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ή/και πτυχίο Μεταφραστικού τμήματος αγγλικής φιλολογίας

2 ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ή/και πτυχίο Μεταφραστικού τμήματος αγγλικής φιλολογίας
3 ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ή/και πτυχίο Μεταφραστικού τμήματος αγγλικής φιλολογίας
4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ή/και πτυχίο Μεταφραστικού τμήματος αγγλικής φιλολογίας

 

Β. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 23 «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ»

α/α Μαθησιακές Ενότητες Επιστημονική Εξειδίκευση Συγγραφέα
1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Πτυχιούχος Τμήματος Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τμήματος Μαθηματικών

 

 

Οι υποψήφιοι, έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός  πέντε (5) ημερών. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ : τηλ.: 210 – 3327733, e-mail: dimitra@inegsee.gr,  Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 15:00.

Σχετικά αρχεία

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων της 5069281 – 57 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

 

[1] Εξελίσσεται η διαδικασία τροποποίησης της ισχύουσας ονομασίας της ειδικότητας σε συνέχεια της κατάθεσης σχετικού αιτήματος τεκμηρίωσης αλλαγής ονομασίας ειδικότητας κατά τη συγγραφή του αντίστοιχου οδηγού κατάρτισης. Ως νέα ονομασία προτείνεται «Στέλεχος μεσιτικών εργασιών στη ναυτιλία».

 

[2] Εξελίσσεται η διαδικασία τροποποίησης της ισχύουσας ονομασίας της ειδικότητας σε συνέχεια της κατάθεσης σχετικού αιτήματος τεκμηρίωσης αλλαγής ονομασίας ειδικότητας κατά τη συγγραφή του αντίστοιχου οδηγού κατάρτισης. Ως νέα ονομασία προτείνεται «Ειδικός ανάλυσης, ανάπτυξης και ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας βιολειτουργικών τροφίμων».