ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της 5069281/1 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Οδηγών Κατάρτισης και Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ 5069281, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση 2014 – 2020» και του Υποέργου 2 «Διαμόρφωση 23 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ» για δεκατέσσερις (14) θέσεις συγγραφέων μαθημάτων ειδικότητας για  την ανάπτυξη επτά (7) οδηγών Κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ

26 Νοεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της 5069281/1 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Οδηγών Κατάρτισης και Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» και του Υποέργου 2  «Διαμόρφωση 23 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ» για δεκατέσσερις (14) θέσεις συγγραφέων μαθημάτων ειδικότητας για  την ανάπτυξη επτά (7) οδηγών Κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός  πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε :

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ :

ΖΥΓΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ : τηλ. 210 – 3327764, e-mail : dimzygouri@inegsee.gr

Σχετικά αρχεία

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων