ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416-13

1 Απριλίου 2024

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της 5069416-13 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)», του Υποέργου  4 «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) – Δυτική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο»  για μια θέση εξωτερικού συνεργάτη/ιδας, μέλους της ομάδας Διοικητικής υποστήριξης του Υποέργου 4, στην περιφέρεια Δυτική Μακεδονία.

Οι υποψήφιοι, έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός  πέντε (5) ημερών. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε : κ. Χριστίνα Κυριακίδου : τηλ. 24610-49780, e-mail: westmacedonia@reg.inegsee.gr

 

Σχετικό αρχείο

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ