ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Της 5000945/19 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ 5000945, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση» και του Υποέργου 1 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών των Εξειδικευμένων Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης στον άξονα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών» για μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη – συμβούλου για τη στελέχωση της Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών και τη δομή υποστήριξης ανέργων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – νομός Ημαθίας.

17 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 5000945/19 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» και του Υποέργου 1 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών των Εξειδικευμένων Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης στον άξονα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών», για μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη – συμβούλου με στόχο την υποστήριξη των εργαζομένων και των ανέργων.

Επισημαίνεται, ότι οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε :

ΕΥΗ ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ : τηλ. 210 – 3327770, e-mail : evi@inegsee.gr

Σχετικά αρχεία

Προσωρινά αποτελέσματα