ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της (5003379/A) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη/επιστημονικής συνεργάτιδας στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5003379.

24 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της (5003379/A) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη/επιστημονικής συνεργάτιδας στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5003379.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Παναγιώτης Νάτσης: τηλ. 210-3327772, e-mail: pnatsis@inegsee.gr

 

Σχετικά αρχεία

Προσωρινά Αποτελέσματα

 

 

Ετικέτες: