ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Της 5069281/2 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Οδηγών Κατάρτισης και Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ 5069281, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση 2014 – 2020» και του Υποέργου 2 «Διαμόρφωση 23 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ» για επτά (7) θέσεις επιστημονικών υπευθύνων για την ανάπτυξη επτά (7) οδηγών Κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ

6 Οκτωβρίου 2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 5069281/2 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Οδηγών Κατάρτισης και Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» και του Υποέργου 2  «Διαμόρφωση 23 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ» για επτά (7) θέσεις επιστημονικών υπευθύνων για  την ανάπτυξη επτά (7) οδηγών Κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε :

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ :

ΖΥΓΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ : τηλ. 210 – 3327764, e-mail : dimzygouri@inegsee.gr

Σχετικά αρχεία

Προσωρινά αποτελέσματα