ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία θέση ειδικού επιστήμονα-μηχανικού πληροφορικής για την οργάνωση των δικτυακών υποδομών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο των αυτοχρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ) και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

29 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία θέση ειδικού επιστήμονα-μηχανικού πληροφορικής για την οργάνωση των δικτυακών υποδομών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο των αυτοχρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ) και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Μαρία Πλατή: τηλ. 210-3327781, e-mail: mplati@inegsee.gr

 

Σχετικά αρχεία

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ