ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ

8 Ιανουαρίου 2014

ΣτΟχοι και οργΑνωση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ιδρύθηκε το 1990 με στόχο τη συμβολή του στην επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος που αφορά:

 • Tην έρευνα, τη μελέτη και την τεκμηρίωση θεμάτων που ενδιαφέρουν τη ΓΣΕΕ, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις-μέλη της σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και τους εργαζομένους, τους ανέργους και τους συνταξιούχους.
 • Το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης/απασχόλησης/υποστήριξης κοινωνικών ομάδων που παρουσιάζουν ευπάθεια, καθώς και το συντονισμό και τη στήριξη των αντίστοιχων ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις οργανώσεις-μέλη της ΓΣΕΕ.
 • Tο σχεδιασμό και την υλοποίηση σεμιναρίων και προγραμμάτων συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Το ΙΝΕ διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που ορίζει η ΓΣΕΕ. Η οργάνωσή του δεν έχει μόνο κεντρική δομή αλλά και περιφερειακή, με βάση τις 13 διοικητικές περιφέρειες, καθώς και κλαδική δομή, με βάση τους επιμέρους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Η Περιφερειακή δομή του ΙΝΕ αναπτύσσεται ως ακολούθως :

Περιφέρεια Πόλη
Αττικής Αθήνα – Κεντρικό Παράρτημα
Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη
Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνη
Κεντρική Μακεδονίας Βέροια
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Ξάνθη
Ηπείρου Πρέβεζα
Θεσσαλίας Λάρισα
Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας Λαμία
Βορειοανατολικού Αιγαίου Χίος
Νοτιοανατολικού Αιγαίου Ρόδος
Κρήτης Ηράκλειο
Πελοποννήσου Τρίπολη
Δυτικής Ελλάδας Πάτρα

Η Διοίκηση του ΙΝΕ είναι το Εθνικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν το ΔΣ του, τα παραρτήματά του και η ΓΣΕΕ. Το ΙΝΕ καθορίζει την πολιτική του σε συνεργασία με την διοίκηση της ΓΣΕΕ.

Το στελεχιακό δυναμικό αποτελείται από μεταπτυχιακούς επιστήμονες και αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα πεδία:

 • των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών
 • των νομικών επιστημών και εργασιακών σχέσεων
 • των μαθηματικών επιστημών και της στατιστικής
 • εκπαιδευτών ενηλίκων
 • της ψυχολογίας της εργασίας και της συμβουλευτικής.

Επιπλέον, επανδρώνεται από:

 • τεχνικούς Η/Υ.
 • στελέχη διοικητικής υποστήριξης.
 • στελέχη διαχειριστικής υποστήριξης έργου.
 • προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης.

Στοχοι του ΚΕΚ  ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Οι στόχοι του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ είναι:

 • Η υλοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης συντονισμένα με ενιαία αντίληψη στο σύνολο των περιφερειακών και κλαδικών δομών του Ινστιτούτου.
 • Η ανάπτυξη κοινού φιλοσοφικού υπόβαθρου και κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων στην κατάρτιση ενηλίκων.
 • Η αποτελεσματικότερη σύνδεση των προγραμμάτων κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 • Η επαφή του συνδικαλιστικού κινήματος στην πράξη με τον κόσμο των ανέργων και η ενημέρωση για τα δικαιώματά τους, ως άνεργοι και ως μελλοντικοί εργαζόμενοι.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ έχει πανελλαδική δομή και ακολουθεί την αντίστοιχη δομή του ΙΝΕ. Η οργάνωσή του εκτός από την κεντρική δομή έχει περιφερειακή, με βάση τις 13 διοικητικές περιφέρειες.