Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διακυβέρνηση του Διττού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Διερεύνηση της Συμβολής των Κοινωνικών εταίρων στο Σχεδιασμό, την Ανανέωση και την Εφαρμογή του Διττού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (INVOLVE)

29 Ιουνίου 2022

Το ευρωπαϊκό έργο INVOLVE βαίνει προς ολοκλήρωση. Στόχος του ήταν η ανάλυση του βαθμού συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στη διακυβέρνηση των συστημάτων διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) σε χώρες που:

  1. Έχουν πρόσφατα αναπτύξει προγράμματα διττής ΕΕΚ.
  2. Προσπαθούν να ενισχύσουν προγράμματα διττής ΕΕΚ.
  3. Οι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν λιγότερο θεσμοθετημένο ρόλο στην χάραξη πολιτικής.

Συμμετέχουσες χώρες, πέραν της Ελλάδας, είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Πολωνία. Η σύμπραξη αποτελείται από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, την Notus-asr, το Πανεπιστήμιο NOVA της Λισσαβόνας και το Ινστιτούτο Δημοσίων Υποθέσεων, με τον κάθε εταίρο να εκπροσωπεί και μια από τις παραπάνω χώρες.

Η έναρξη του έργου έγινε τον Ιανουάριο του 2020 και πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2022. Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκε έρευνα σε πολλαπλά επίπεδα και προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα για τη διακυβέρνηση της ΕΕΚ.

Σύμφωνα με την εννοιολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε στο έργο INVOLVE, το οποίο βασίστηκε στην έννοια της «συστημικής διακυβέρνησης» (Streeck & Schmitter, 1985· Emmenegger & Seitzl, 2020), διατυπώνονται πολιτικές συστάσεις λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό σύστημα διττής ΕΕΚ, όπου τρία βασικά επίπεδα διακυβέρνησης μπορούν να διακριθούν στις τέσσερις χώρες που μελετήθηκαν. Πρώτον, το πολιτικό-στρατηγικό επίπεδο, όπου οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν αποφάσεις για τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις του συστήματος που χρειάζονται πολιτική νομιμοποίηση. Δεύτερον, το τεχνικό-στρατηγικό επίπεδο, το οποίο ασχολείται εξίσου με τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις του συστήματος, αλλά περιλαμβάνει ειδικούς εμπειρογνώμονες. Τρίτον, το τεχνικο-επιχειρησιακό επίπεδο, το οποίο εστιάζει στην αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικής. Το σημείο αφετηρίας μας είναι ότι τα συνδικάτα και οι εργοδοτικές οργανώσεις θα πρέπει να συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό και στα τρία επίπεδα, τα οποία είναι αλληλένδετα, για να διασφαλιστεί ότι η διακυβέρνηση της διττής ΕΕΚ έχει σχεδιαστεί για την επίτευξη οικονομικών και κοινωνικών στόχων με ισορροπημένο τρόπο.

Για να διαβάσετε τις συστάσεις πολιτικής, μεταβείτε στον ακόλουθο ιστότοπο: https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2022/06/dissemination-INVOLVE.pdf