Υλοποίηση Ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail», όπως συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

7 Μαρτίου 2019

Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης ένταξης των ωφελούμενων του Έργου με «Κωδ: EGF/2017/003 GR/Attica retail» στην Ενέργεια Β «Κατάρτιση»

 Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) ως ο φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η υλοποίηση μέρος των ενεργειών στο Έργο με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail», ενημερώνει τους ωφελούμενους του Έργου για την διαδικασία ένταξης στην Ενέργεια Β «Κατάρτιση».

Η Ενέργεια B «Κατάρτιση», απευθύνεται στο σύνολο των ωφελουμένων της Ενέργειας Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική» και διακρίνεται στις ακόλουθες δύο επί μέρους ενέργειες:

  • Ενέργεια Β1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση», αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 300 ωρών, με κύριο στόχο την υποστήριξη στην ένταξη, επανένταξη ή/και παραμονή στην αγορά εργασίας για ωφελούμενα άτομα του έργου. Τα προγράμματα θα είναι 6ωρα και θα υλοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τα μαθήματα θα υλοποιούνται σε ζώνες κατάρτισης (ενδεικτικά: 8:00-14:00 ή 11:00-17:00 ή 16:00-22:00, με ενδεχόμενη εναλλαγή ωραρίων). Οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την παρακολούθηση της Ενέργειας αυτής θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 1.000,00€/άτομο (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων όπου προβλέπεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία).
  • Ενέργεια Β2: «Εξειδικευμένη Κατάρτιση/Επιμόρφωση», αφορά στην παροχή εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης/κατάρτισης για ωφελούμενα άτομα του έργου. Δεν προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος για τους ωφελούμενους που συμμετέχουν αλλά προβλέπεται αμοιβή μόνο για τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τους παρόχους εξειδικευμένης κατάρτισης / επιμόρφωσης.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή εργαζόμενων ωφελούμενων σε μία από τις παραπάνω ενέργειες θα λαμβάνει χώρα σε χρόνους εκτός ωραρίου εργασίας.

Όλοι οι ωφελούμενοι της Ενέργειας Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική», οφείλουν να υποβάλουν έως τις 12 Μαρτίου 2019 τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση για να δηλώσουν την επιθυμία ένταξης ή μη στην Ενέργεια Β «Κατάρτιση» επιλέγοντας τον εξής σύνδεσμο:

https://form.jotformeu.com/90651004529351

 

Σε περίπτωση ένταξης στην Ενέργεια Β οι ωφελούμενοι θα κληθούν από τους φορείς υλοποίησης να προσκομίσουν υποχρεωτικά τα παρακάτω ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

  1. Φωτοτυπία διπλής όψης του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Βεβαίωση χρονικού διαστήματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για όσους δεν εργάζονται).
  3. Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης (για όσους εργάζονται).
  4. Αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την οικεία ΔΟΥ (για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα).

 

Τέλος, το ΕΙΕΑΔ ενημερώνει τους άνεργους ωφελούμενους για τις ακόλουθες οδηγίες του ΟΑΕΔ σχετικά με τη διατήρηση της ανεργίας:

  1. δηλώσετε τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία σας στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και
  2. να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής σας σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται σωρευτικά οι τρεις ανωτέρω προϋποθέσεις το δελτίο ανεργίας θα διαγράφεται κατά την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης/εκπαίδευσης.

 Ο Υπεύθυνος Έργου

Δρ. Γρηγόρης Ε. Παντελόγλου