Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (5000996/A) Γραφίστα/στριας ο/η οποίος/α θα αναλάβει τον γραφιστικό σχεδιασμό και τη σελιδοποίηση προϊόντων.

4 Μαρτίου 2019
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 18/02/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο της Πράξης «Διεύρυνση της Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδ. ΟΠΣ 5000996, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υποέργου 1: «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» και Πακέτου Εργασίας 7 «Κύκλος Θεματικών Εργαστηρίων», προβαίνει στη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5000996) για τη θέση του Γραφίστα/στριας, ο/η οποίος/α θα αναλάβει τον γραφιστικό σχεδιασμό και τη σελιδοποίηση προϊόντων του Υποέργου 1, ΠΕ 7.

 

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της έως τη λήξη του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου 1, ΠΕ 7.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00, στα γραφεία του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Τ.Κ. 10681, Αθήνα.

 

Οι υποψήφιοι /ες υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο:

Τμήμα 1: Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής (όπως επισυνάπτεται στα Σχετικά Αρχεία της Πρόσκλησης).

Τμήμα 2: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Τμήμα 3: Ευκρινές φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών.

Τμήμα 4: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών της επαγγελματικής εμπειρίας (όπως αποτυπώνονται λεπτομερώς στην παράγραφο 6.2 της πρόσκλησης).

Τμήμα 5: Αποδεικτικά μέσα της γραφιστικής επιμέλειας και σελιδοποίησης πολυσέλιδου εντύπου/βιβλίου τουλάχιστον 144 σελίδων (όπως αποτυπώνονται λεπτομερώς στην παράγραφο 6.2 της πρόσκλησης).

 

Οι φάκελοι των υποψηφίων κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο εντύπως μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 10681 – Αθήνα (4ος όροφος) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή ή courier).

Στους κλειστούς φακέλους πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη:

ΠΡΟΣ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ,

Υπόψη κας Μάντεση Δήμητρας

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 5000996/Α

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

«……………………………………………………………………………………………………..»

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μάντεση Δήμητρα στο τηλ. 210-3327733 ή μέσω e-mail: dimitra@inegsee.gr

 

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.