Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (5003379/Ε) ΓΡΑΦΙΣΤΑ/ΣΤΡΙΑΣ για το γραφιστικό σχεδιασμό και τη σελιδοποίηση μελετητικών προϊόντων του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003379.

7 Μαρτίου 2019
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση 

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) στο πλαίσιο:

  • της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5003379, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»,
  • του Υποέργου 1 «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» και
  • του Πακέτου Εργασίας 6 «Ενέργειες δημοσιότητας και εκδοτική παραγωγή και διάθεση μελετητικών προϊόντων του Υποέργου»,

προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες για τη θέση του Γραφίστα/στριας, ο/η οποίος/α θα αναλάβει το γραφιστικό σχεδιασμό και τη σελιδοποίηση μελετητικών προϊόντων του Υποέργου 1.

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου.

 

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) έως και τη Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00.

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν σε κλειστούς φακέλους την υποψηφιότητά τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας Πρόσκλησης.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μάντεση Δήμητρα στο τηλ. 210-3327733 ή μέσω e-mail: dimitra@inegsee.gr

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: