Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (5003379/Εβ) ΓΡΑΦΙΣΤΑ/ΣΤΡΙΑΣ για το γραφιστικό σχεδιασμό και τη σελιδοποίηση μελετητικών προϊόντων του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003379

20 Μαΐου 2020
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 19/05/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5003379, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υποέργου 1 «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» και του Πακέτου Εργασίας 6 «Ενέργειες δημοσιότητας και εκδοτική παραγωγή και διάθεση μελετητικών προϊόντων του Υποέργου»,

προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες για τη θέση του Γραφίστα/στριας, ο/η οποίος/α θα αναλάβει το γραφιστικό σχεδιασμό και τη σελιδοποίηση μελετητικών προϊόντων του Υποέργου 1.

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) και να μεταφορτώσουν στα αντίστοιχα πεδία αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως και τις 05/06/2020 και ώρα 14:00.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας Πρόσκλησης.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ακολουθώντας τον σύνδεσμο:
 
https://apps.inetraining.gr
 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μάντεση Δήμητρα στο τηλ. 210-3327733 ή μέσω e-mail: dimitra@inegsee.gr

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.